بازاریابان چه کار هایی باید انجام دهند1
25
اکتبر

بازاریابان چه کارهایی باید انجام بدهند؟

در زمان رکود هیچ چیزی مهمتر از در کنار مشتری بودن نیست. در زمان حاضرنیاز داریم تا بدانیم چه چیزهایی برای مشتریان اهمیت دارد. بایدسعی کنیم تا نکات قوتی را که داریم حفظ کنیم و علاوه بر آن کارهای بیشتری را برای آنها انجام بدهیم. کنار مشتریان یا مصرف کنندگان ماندن کار ساده ای است ولی به راحتی فراموش می شود یا در هنگام رکورد به راحتی ازاولویت فعالیتها کنار گذاشته می شود. شایددلیل این امراین است که احساس می شود اقدامات عملیاتی دارای اهمیت  بیشتری هستند. می توان برای نزدیک شدن به مشتری به این 10 دستور اشاره کرد:

1-به بهترین مشتریانتان تمرکز کنید؛ یعنی آنهایی که می خواهند با شما کارکنند، آنهایی که شما را ترجیح می دهند و به دیگران توصیه می کنند و همانهایی که خدمت به آنها برایتان سودآور است.

2-به دنبال یافتن تغییرات در ترجیحات آنها باشید. ترجیحات مشتریان درهنگام رکود تغییرمی کند ، پس لازم است تا بدانید در زمان فعلی چه چیزهایی برایشان ضرورت دارند و چه چیزهایی برایشان مهم نیست.

3-پیشنهادات بیشتری ارائه دهید وبه صورت مشخص به برآورده ساختن نیازهایشان توجه کنید.به عنوان مثال ،به منظور برآورده کردن نیازشان مجموعه محصولات مرتبط را به صورت یک بسته ارائه کنید.

4-از طریق شیوه های مناسب به برقراری ارتباط با آنها بپردازید . دردوران رکورد ، فرد ، محیط بیرون و ماجراجویی اهمیت کمتری دارد تا خانواده ، خانه و امنیت.

5-با مشتریان شخصی تر رفتار کرده و تفاوتهای آنها و نیازهایشان را درک کنید. تنها از این طریق است که می توانید آنها را بهتر درک کنید و به فرد فرد آنها به صورت مناسبی خدمات ارائه دهید.

6-روابط را به وجود بیاورید و نه معاملات را. تنها به ارائه ی تخفیفها بسنده نکنید و بیشتر از این به آنها فشار وارد نکنید.

7-در درد و غمشان شریک شوید ، و کارهای بیشتری برایشان بکنید. برای مثال ، باایجاد شرایط بهتر در پرداختها ، قیمتهای پایین تر و یا با اضافه کردن محصولات و خدمات بیشتر.

8-مشتریانتان ر ا با یکدیگر مرتبط سازید .به عنوان مثال ، مشتریانی را که دارای اندیشه های مشابهی در ورزش و یا تفریح و سرگرمی هستند ، از طریق شبکه های مجازی به همدیگر معرفی کنید.

9-به حرف زدن با آنها ادامه دهید. در شرایط رکود، فراموش کردن مشتریان ساده است و این درست درهمان زمانی است که آنها نیازمند حمایت و پشتیبانی بیشتری هستند. پیام کوتاه ، اینترنت و خبرنامه ها ابزارهای مفیدی در این زمینه هستند.

10-به آنها انرژی بدهید. شرایط سختی است و  اطمینانها کم شده است .به مشتریانتان بهانه ای برای خندیدن بدهید. به آنها شادی بخشیده و درباره ی مسائل مثبت به آنها حرف بزنید.