چه شرکت های موفق تر بوده اند
25
اکتبر

چه شرکتهایی موفق تر بوده اند؟

امروزه موفقترین رهبران بازاریابی دراین موارد دارای استعداد های چشمگیری هستند:

جلب مشتریان :

آنها تمامی افراد سازمان را تشویق می کنند تا به مشتری فکر کنند و خدمات رسانی بهتری رابرای آنها انجام دهند.

نوآوریهای کسب وکار :

آنها دارای نیروی خلاقی براساس تغییر و ایده های جدید هستند که نو آوریها را به سود تبدیل می کند.

معیارهای رشد :

آنها دارای تفکر راهبردی هستند که به تلاش ، چگونگی تمایز ودرک مهمترینها تمرکز می کنند. آنها نیازمند همکاری قوی ، تفکر راهبردی و عملیاتی با سایر همکارانشان درکسب و کار و نه فقط در واحد سازمانی خود هستند .

مثالهایی ازسازمانهای دارای بازاریابی عالی عبارتنداز :

دیسنی، پروکتراند گمبل، جنرال الکتریک ، ویزا وگوگل درهیچ کدام ازاین سازمانها هیچ رهبر منحصر به فردی وجودندارد. موفقیتشان حاصل تلاش تیمی و گاه چندین مدیر بازاریابی برای هربخش ازبازار است. درچنین سازمانهایی است که مدیر عامل اغلب یک متفکر بازاریابی است که افرادی ازقبیل ای جی لافلی واستیوجابز از این دست هستند.