وفاداری مشتریان
09
سپتامبر

وفاداری مشتریان تحت تأثیرقدرت نام تجاری است یا اندازه بازار آن؟

واضح است که بین قدرت ، نام تجاری و میانگین نرخ خرید همبستگی زیادی وجود دارد. و این نتیجه با استفاده ازبررسی های متعددی بارها مورد تأئید قرار گرفته است. با این وجود میانگین نرخ خرید از خرید لزوماً قدرتمندی نام تجاری را اثبات نمی کند. اِرنبرگ براین است که این قدرت و برتری نام تجاری نیست که منجر به افزایش وفاداری مصرف کنندگان می شود ، بلکه اندازه و حجم فروش آن است .

وی معتقد است :((داده های علم بازاریابی نمی تواند منجربه افزایش وفاداری مشتریان شوند،مگر اینکه بتوانند تعداد  خریداران یک نام نجاری را افزایش دهند .)) لازم به ذکر است که دراین بحث مفهوم اندازه و بزرگی بازار یک نام تجاری ، به معنی تعداد خریداران (بدون درنظر گرفتن تکرار خرید ) آنهاست و مفهوم اندازه و بزرگی بازار یک نام تجاری ، به معنی تعداد خریداران (بدون درنظرگرفتن تکرار خرید ) آنهاست و مفهوم قدرت نام تجاری ، حجم فروش و ارزش آن برای مصرف کنندگان است.

اِنبرک نشان داد وفاداری (همان سهم نام تجاری ازتقاضا ) می توانند ازطریق سنجش میزان نفوذ نام تجاری دربازار ، مورد ارزیابی و پیش بینی قرار گیرد.

یکی از بررسی های انجام گرفته در این زمینه را نشان می دهد. دراین بررسی ، میانگین نرخ خرید برای نام های تجاری یانرخ نفوذ بالاتر در بازار ، رقم بالاتر و بزرگتری است .

با انجام تحقیقات مختلف ، نتایج مشابهی درمورد سهم بازار یک نام تجاری (سهم یک نام تجاری ازکل خریدارهای انجام شده ودر یک رده محصول ) به دست آمده است.