ارزش نام تجاری
26
آوریل

ارزش نام تجاری(برند)

تداعی هزینه

مفهوم تداعی ذهنی چیست؟

تصاویر ، خاطرات و ایده هایی که با نام تجاری در ذهن مشتری آمیخته گردیده است و این همان معنای نام تجاری در نزد مشتری است.

تداعی ذهنی چگونه ارزش آفرین است ؟

تداعی ذهنی می تواند نام تجاری رابرای مشتریان جذابتر کرده و میزان خرید آنها را افزایش دهد.

تداعی ذهنی منجربه تمایزنام تجاری با رقبا می گردد.

مشتریان اغلب برپایه مفاهیم و علائمی که ازیک نام تجاری درذهن دارند اقدام به خرید می کنند نام های تجاری قدرتمند میزان خرید و تکرار خرید مشتریان قبلی را افزایش داده و مشتریان جدیدی را جذب می نمایند.

 

برداشت ازکیفیت

مفهوم برداشت ازکیفیت چیست؟

ارزیابی مصرف کنندگان ازکیفیت نام تجاری بر اساس انتظارات و خواسته های خود از آن است.

برداشت ازکیفیت ، چگونه ارزش آفرین است؟

مصرف کنندگان ، حاضر به پرداخت قیمت های بالاتر برای کالاهایی هستند که ازنظر آنها ازکیفیت بالاتری  برخوردار است.

میزان خرید مشتریان افزایش می یابد توزیع کنندگان و خرده فروشان نیز تمایل بیشتری به خرید کالاهایی دارندکه ازنظرآنها ازکیفیت برتر ، برخوردار است .

برداشت از کیفیت ، موقعیت نام تجاری در ورود به عرصه های جدید کسب وکار(توسعه رده محصول،توسعه خط محصول ) و ورود به بازارهای جدید را افزایش می دهد.

 

آگاهی وهوشیاری

مفهوم آگاهی چیست؟

آشنایی مشتریان با نام تجاری ، به مفهوم آگاهی آنها ازنام تجاری است.

آگاهی مشتریان ، چگونه ارزش آفرین است؟

مصرف کنندگان به طور کلی ،به محصولات ونام های تجاری شناخته شده و آشنا علاقه و توجه بیشتری دارند.

در بسیاری از فرایندهای خرید مصرف کنندگان به سرعت ، نام های تجاری آشنای خود را انتخاب کرده و از توجه به نام های ناآشنا و ناشناخته اجتناب می کنند.

 

وفاداری

مفهوم وفاداری چیست؟

نزدیکی احساسی نام تجاری به مشتریان به نحوی که این رابطه نزدیک منجر به تکرار خرید آنها گردد.

وفاداری چگونه ارزش آفرین است ؟

کاهش هرینه ها ، کسب مشتریان جدید

خرده فروشان و توزیع کنندگان به احتمال بیشتری ،به خرید این نام تجاری روی می آورند.

مشتریان وفادار با تعریف از ارزش ها و منافع محصول ، منجربه جذب مشتریان جدید به نام تجاری می گردند.(بازاریابی دهان به دهان )

درصورت مواجهه با تحولات بازار ، شرکت از آرامش خیال و احساس امنیت بیشتری نسبت به رقبا برخورداراست.