ثبت برند و شرکت

برندسازی مکان خود در برگیرنده برندآفرینی برای کشور،شهر،مقاصد گردشگری ومراکز چندمنظوره تجاری وتفریحی می باشد.آنچه برندسازی مکان رااز یرندسازی محصول متمایز وپیچیده ترمی سازد،ذی نفعان متعددی است که دراین حوزه مطرح هستند .هربرنامه برندسازی که برای مکان به معنای عام کلمه تدوین می شود باید رسیدن به اجماع درمورد هویت برندخود رادرمیان ذی نفعان متعدد سرلوحه کار قرار دهد.

درک تفاوت بین برندسازی وشکل دهی وایجاد یک تصویر درمعرفی برندسازی بامطالعات بازاریابی بسیاراساسی است تصویربرندهمان نیست،امایک منبع ارزش ویژه برنداست.

اجرای برند

رهبری درحوزه مدیریت برنددوجزء اصلی دارد:

1_توانایی هدایت سازمان مدیریت برند

2_توانایی زنده نگه داشتن فرایند مدیریت برند علی رغم مقاومت وسختی

اهمیت داشتن یک رهبر فعال، به شکل فردیاگروه،که بتواند گروه شرکت های فعال درمکان وزیربخش های آن راترغیب به همکاری کند،درعین حال فعالیت هارابه سمت اهداف مشترک هماهنگ کنددرموفقیت برندسازی کاملا مشهوداست.

خدمات بخش ثبت برند و شرکت

   1. ثبت شرکت ( سهامی عام – سهامی خاص – مسئولیت محدود )
   2. تغییرات شرکت
   3. ثبت برند و علامت تجاری
   4. ثبت طرح صنعتی
   5. ثبت اختراع
   6. کارت بازرگانی
   7. جواز تاسیس
   8. پروانه بهره برداری
   9. جواز کسب
   10. تنظیم قرارداد های حقوقی